Najczęściej zadawane pytania

 
1. Chcę utworzyć oddział spółki z o.o. Będzie on wpisany do KRS ale nie chcę mieć odrębnego NIP ani księgowości. Jak przeprowadzić taki proces?

Oddział każdej spółki będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę w celu uzyskania numeru NIP tylko i wyłącznie w przypadku obowiązku funkcjonowania jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Taki obowiązek będzie spoczywał na oddziale, który w tym przypadku działa jako pracodawca zatrudniający pracowników i każdy podmiot posiadający ten status jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego.

Natomiast oddział spółki nie będzie odrębnym podatnikami podatku VAT. We wszystkich kwestiach dotyczących rozliczania tego podatku odział zobowiązany jest do podawania i posługiwania się numerem NIP swoje głównej jednostki.

Jeśli oddział spółki nie będzie zatrudniał pracowników czyli nie zostanie płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy oraz płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne wtedy nie będzie miał obowiązku posiadania odrębnego numeru NIP.

Art. 2 ust. 2 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-640/11-5/BD

 

2. Jaki przepis mówi o tym, że mając oddział płacimy podatek od środków transportowych w oddziale?

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) organem podatkowym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

3. Jak jest z podatkiem w przypadku współwłasności pojazdu?

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że w deklaracji DT-1 wpisać należy obu współwłaścicieli pojazdu. Obaj mają też obowiązek składać deklaracje na podatek. Obowiązek zapłaty obejmuje solidarnie wszystkich współwłaścicieli – podatników. Oznacza to, że zapłaty mogą dokonać wszyscy współwłaściciele łącznie, kilku z nich lub każdy z osobna, przy czym do chwili całkowitej zapłaty podatku wszyscy współwłaściciele - podatnicy pozostają solidarnie zobowiązani. Jednocześnie zapłata podatku przez któregokolwiek współwłaściciela zwalnia od zapłaty pozostałych.

 

4. Czy oddział jest wydzieloną jednostką organizacyjną i czy trzeba zgłosić go do KRS?  oraz czy zakładając odział trzeba prowadzić w nim osobną księgowość, posiadać osobny NIP, zatrudniać pracowników?

Zgodnie z art. 5 pkt. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wydzielona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do rejestru adres i siedzibę oddziału.

Warunkami, które jednostka organizacyjna musi spełniać, aby został jej nadany status oddziału, są:

- wyodrębniona samodzielność organizacyjna,

- wykonywanie działalności gospodarczej poza zakładem głównym.

 

Samodzielność organizacyjna nie oznacza prowadzenia osobnej księgowości. Jeżeli w uchwale powołującej oddział będzie zapis o tym, że oddział nie będzie jednostką samobilansującą się. Firma macierzysta w swojej dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości lub uchwale powołującej oddział nie udzieli mu prawa do samodzielnego sporządzania sprawozdania finansowego. W takim przypadku oddział nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych i nie sporządza sprawozdania finansowego.

Oddział będzie musiał posiadać własny NIP i księgowość jedynie pod warunkiem, że będzie on płatnikiem podatku od osób fizycznych lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15.07.2011 r.; ILPP1/443-640/11-5/BD).
Link: http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/24261,oddzial-spoacutelki-z-oo-bez-odrebnego-nip-i-ksiegowosci.html

Oddział, który nie zatrudnia nikogo nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych.
Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.).

 Art. 9. Pkt.2. USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

5. Jaki przepis mówi o tym, że nie trzeba rejestrować pojazdów w oddziale?

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela. Jednakże, nawet w przypadkach, gdy dany pojazd nie jest zarejestrowany na zakład lub jednostkę, tylko na siedzibę główną podatnika, ale znajduje się w posiadaniu tejże jednostki lub zakładu, organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest ten organ gminy, na terenie której znajduje się ten zakład lub jednostka.

 

6. Co należy przygotować aby ekspresowo dokonać rejestracji pojazdu na oddział w Starej Kamienicy?

Jeżeli pojazdy są nowo zakupionymi lub kupionymi z zagranicy (pierwsza rejestracja w kraju) to przedsiębiorca :

 1. Wysyła do CIG mailem na adres biuro@cig-sk.pl skany (minimum 2-3 dni przed dniem rejestracji):
   - Fv zakupu pojazdu lub inny dokument własności,
   - Podpisane upoważnienie dla osoby od nas do rejestrowania zakupionych pojazdów,
   - Skan protokołu zdawczo-odbiorczego w którym pojazd jest wpisany do majątku oddziału w Starej Kamienicy.

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły.

 1. Przysyła oryginalne dokumenty:
  - Fv zakupu pojazdu lub inny dokument własności
  - Podpisane upoważnienie dla osoby od nas do rejestrowania zakupionych pojazdów

- Zaliczkę na opłaty rejestracyjne w Wydziale Komunikacji, zgodnie z cennikiem opłat za rejestrację dla danego rodzaju pojazdu zobacz

Nasz Pracownik zajmie się całym procesem odbierze tablice rejestracyjne oraz dowody i odeśle do Ciebie wraz z wszystkimi dokumentami.

Jeżeli pojazdy kupiono w kraju (miały już polskie tablice rejestracyjne) to przedsiębiorca :

 1. Wysyła do CIG mailem na adres biuro@cig-sk.pl skany (minimum 2-3 dni przed dniem rejestracji):
  - Fv zakupu pojazdu lub inny dokument własności
  - Podpisane upoważnienie dla osoby od nas do rejestrowania zakupionych pojazdów,

- Dowody rejestracyjne,

- Tablice rejestracyjne,

- Skan protokołu zdawczo-odbiorczego w którym pojazd jest wpisany do majątku oddziału w Starej Kamienicy.

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły.

 1. Przysyła oryginalne dokumenty:
  - Fv zakupu pojazdu lub inny dokument własności,

- Dowody rejestracyjne,

- Tablice rejestracyjne,

- Podpisane upoważnienie dla osoby od nas do rejestrowania   zakupionych pojazdów

- Zaliczkę na opłaty rejestracyjne w Wydziale Komunikacji, zgodnie z cennikiem opłat za rejestrację dla danego rodzaju pojazdu zobacz

Nasz Pracownik zajmie się całym procesem odbierze tablice rejestracyjne oraz dowody i odeśle do Ciebie wraz z wszystkimi dokumentami.

 

7. Jakie są koszty związane z rejestracją?
 1. Opłaty rejestracyjne w Wydziale Komunikacji za tablice oraz za pełnomocnictwo – cena w zależności od pojazdu, zgodnie z urzędowym cennikiem opłat zobacz
 2. Przesyłka do SK i z powrotem jeżeli zamawiamy kuriera (około 50 zł). Być może pracodawca ma możliwość podjechania do Starej Kamienicy i dostarczenia dokumentów. Odebranie tablic będzie trwało około 15 minut.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu rejestracji w Starej Kamienicy przez naszego pracownika – 100zł za pierwszy +30zł za każdy kolejny pojazd tego samego dnia.

 

8. Na jaki adres wysyłamy deklaracje i dokumenty do gminy Stara Kamienica?

Urząd gminy Stara Kamienica

Stara Kamienica 41

58-512, Stara Kamienica

 

9. Na jakie konto dokonuje się wpłaty podatku od środków transportowych w gminie Stara Kamienica? 

BGZ BNP Paribas O/Jelenia Góra 

nr rachunku: 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500

 

10. Jakie są dane i nr konta do opłacenia czynszu za najem oddziału i/lub inne usługi?

Odbiorca: E-MONACO SP. Z O.O.

Adres: STARA KAMIENICA 139, 58-512 STARA KAMIENICA

Nr konta: 74 1090 1522 0000 0001 3381 2846

Masz inne pytanie? Zadaj je tutaj: